Registrace

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU ZÓNU

Obsah


1) Základní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetového systému Zákaznické zóny (dále jen „Zóna“) je společnost Plzeňská teplárenská a.s., která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatelé“). Provozovateli
svědčí autorská práva ke zveřejnění obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách Zóny, včetně textu, designu stránek, technických nákresů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na stránkách Zóny. Obchodní podmínky pro Zónu (dále jen „Podmínky“) specifikují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání Zóny. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví Zónu (dále jen „Uživatel“). Přístupem na Zónu a užitím jakékoli informace umístěné na Zóně nebo provedením registrace Uživatel potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a souhlasí, že se jimi bude řídit. Souhlas s Podmínkami se potvrzuje při registraci Uživatele, a to volbou odkazu „souhlasím s podmínkami“. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách Zóny, s výjimkou těchto Podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

2) Vymezení pojmů

PORTÁL – Portálem se rozumí Zákaznická zóna
ZÁKAZNICKÁ ZÓNA – Zákaznickou zónou se rozumí portál společností Plzeňská teplárenská, a.s. ., prostřednictvím kterého má Uživatel po registraci k dispozici různé Informace a služby – jako např. údaje o vyúčtování tepla k patě domu (fakturace tepla dle fakturačních -patních měřidel), rozúčtování nákladů na dodávku tepelné energie mezi konečné spotřebitele a mnoho dalších informací týkajících se dodávky tepla a jeho vyúčtování. Pro neregistrované uživatele (tzn. uživatele bez přiděleného uživatelského účtu) Zóna obsahuje základní informace o produktech a službách Provozovatele, případně jeho partnerů.
PROVOZOVATEL – Provozovatel je společnost Plzeňská teplárenská, a.s.
UŽIVATEL – Uživatelem se rozumí všechny osoby, které navštíví Zónu.
REGISTROVANÝ UŽIVATEL – Uživatel s přiděleným oprávněním k přístupu k Uživatelskému účtu.
PODMÍNKY - Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání Zóny se řídí těmito Podmínkami.
REGISTRACE – Registrace je proces, při němž Uživatel pomocí registračního formuláře žádá o vytvoření Uživatelského účtu.
UŽIVATELSKÝ ÚČET – Uživatelským účtem se rozumí zabezpečený účet Registrovaného uživatele, ke kterému Provozovatelé přidělují oprávnění k Informacím a službám.
INFORMACE A SLUŽBY – Informacemi a službami se rozumí konkrétní zobrazení dat a nabídka služeb na Portálu
OSOBNÍ ÚDAJE – Osobními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, rok narození, e-mailová a poštovní adresa.
PROVOZNÍ ÚDAJE - Provozními údaji se rozumí zejména Uživatelova identifikace a seznam navštívených stránek, a to za účelem poskytování služeb prostřednictvím Zóny.
OBSAH – Obsahem se rozumí zejména veškeré informace, data, texty, zvukové záznamy, fotografie, grafika, videonahrávky, zprávy a jiný materiál umístěný Provozovatelem na Portálu.
AUTORIZOVANÝ POŽADAVEK – Autorizovaným požadavkem se rozumí požadavek Uživatele učiněný prostřednictvím formuláře „Autorizovaný požadavek“ dostupného po přihlášení k Uživatelskému účtu na Portálu.

3) Obsah a vyloučení odpovědnosti

Uživatel bere na vědomí, že veškerá případná rizika plynoucí Uživateli z používání Portálu, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost.

Provozovatel nezaručuje ani neprohlašuje, že (i) používání Portálu či softwaru využívaného v souvislosti s Portálem (dále jen "Software") Uživatelem bude nepřetržité či bezporuchové či bude odpovídat požadavkům Uživatele ani (ii), že používání Portálu či softwaru bude vhodné pro účel zamýšlený Uživatelem ani (ii), že budou jakékoli závady Softwaru odstraněny.

Portál může být využíván pro poskytování přístupu k informacím, službám dodávaným Provozovatelem (dále jen "Informace a služby"), partnery Provozovatelů (dále jen "Produkty partnerů") a jinými třetími stranami (dále jen "Produkty třetích stran").

Uveřejňování reklamy je vyhrazeno pouze Provozovateli Portálu. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Provozovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit. Reklama představuje jak reklamu Provozovatele, tak i třetích stran. U obsahu třetích stran Provozovatel nenese odpovědnost za obsah takové reklamy. Uživatel bere na vědomí, že odpovědnost za veškerý Obsah včetně veškerých informací, dat, textů, softwaru, hudby, zvukových záznamů, fotografií, grafiky, videonahrávek, zpráv a jiných materiálů (dále jen "Obsah") umístěný na Portálu, Obsah přenášený prostřednictvím Portálu, Obsah, k němuž Uživatel prostřednictvím Zóny přistupuje, či Obsah poskytovaný Provozovatelem, nese výhradně původce příslušného Obsahu. Provozovatel je původcem pouze Obsahu poskytovaného v rámci Produktů Provozovatele. Stahování či jiné získávání jakéhokoli Obsahu prostřednictvím Portálu je na vlastním uvážení Uživatele a na jeho vlastní riziko, přičemž Uživatel je vždy povinen zvážit dostatečnost zabezpečení zařízení, jehož prostřednictvím využívá služeb Portálu proti případným rizikům vyplývajícím z povahy sítě Internet.

Odpovědnost za jakoukoli škodu počítačového systému Uživatele, ztrátu dat či jinou ztrátu vzniklou v důsledku stažení či spoléhání se na jakýkoli Obsah (včetně Obsahu dodaného v rámci Produktů Provozovatele) nese výhradně Uživatel. Provozovatel učiní přiměřená preventivní opatření za účelem ochrany proti softwarovým virům či jakýmkoli jiným programům, jejichž cílem je negativně ovlivnit, přerušit, poškodit, či omezit fungování jakéhokoli počítače či telekomunikačního softwaru či hardwaru či jej zničit (dále jen "Virus"), avšak nezaručuje, že Obsah, Portál či Software nebudou Viry obsahovat.

Odpovědnost za veškerý Obsah, k němuž bude Uživatel prostřednictvím Portálu přistupovat, jenž bude prostřednictvím Portálu zasílat, zasílat elektronickou poštou či jinak přenášet, nese výhradně Uživatel. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu jakéhokoli Obsahu přenášeného Uživatelem a Uživatel by si měl veškerý takovýto Obsah zálohovat.

Provozovatel je v případě důvodného podezření z porušení obecně závazných právních předpisů oprávněn v souladu s platnými právními předpisy kontrolovat Obsah přenášený Uživatelem, popř. Obsah, u kterého bude toto podezření potvrzeno, odstranit. K tomuto Uživatel tímto uděluje souhlas.

Uživatel odpovídá za Obsah Uživatele, který umístí na Portál, zejména je odpovědný za jeho soulad s platnými právními předpisy a za to, že umístěním Obsahu Uživatele (informací, materiálů či dokumentů atp.) nebudou porušena práva Provozovatele a třetích stran.

Pro případ porušení právních předpisů, základních pravidel chování či jiného jednání poškozujícího Provozovatele, ostatní Uživatele či třetí osoby, je Uživatel srozuměn s tím, že je Provozovatel oprávněn Uživatelem umístěnou informaci, materiál či dokument odstranit.

Provozovatel odpovídá za obsah informací v rámci provozování Zóny, které Provozovatel na Portál umístil. Provozovatel neodpovídá za obsah informací umístěných na Portálu Uživateli či jinými třetími osobami.

Provozovatel nenese odpovědnost za vadné informace či vady služeb na Portálu vzniklých v důsledku zásahů Uživatelů či třetích stran do webových stránek, na nichž je Portál provozován, či jejího obsahu nebo v důsledku užití tohoto Portálu v rozporu s jejím užitím a účelem.

Provozovatel dále není odpovědný za funkčnost datové sítě Uživatele, veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele, za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele či za nesprávné uvedení údajů Uživatele.

4) Rozvoj a aktuálnost Portálu

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nemůže zaručit, že Portál či jakákoli jeho součást nebo jakýkoli odkaz v rámci Portálu bude vždy dostupný a ani nemůže přijmout odpovědnost za zrušení či přerušení poskytování Portálu či jeho částí, smazání Obsahu či nemožnost Obsah přenášet.

Provozovatel si vyhrazuje právo Portál kdykoli zrušit, aktualizovat či změnit.

Provozovatel má v úmyslu svoji nabídku služeb poskytovaných na Portálu průběžně rozšiřovat. Konkrétní nově zavedená služba může podléhat zvláštním podmínkám použití, které se okamžikem vyhlášení stanou součástí těchto Podmínek a budou uvedeny ve zvláštní části těchto Podmínek. V případě odlišností mezi obecnou částí Podmínek a částí zvláštní se použije u jednotlivých služeb Portálu příslušná zvláštní část Podmínek.
Provozovatel může stanovit technická či jiná omezení pro použití jakékoli části Portálu.

Přístup do Zóny a Registrace Uživatele

Pro použití Zóny musí mít Uživatel zařízení s přístupem na internet.

Okamžikem registrace Uživatel souhlasí s Podmínkami a zavazujete se tyto Podmínky dodržovat.

Registraci lze provést prostřednictvím internetových stránek Zóny. Za účelem registrace je Uživatel povinen uvést přesné a úplné povinné informace dle pokynů uvedených v registračním formuláři na Portálu či na základě jiného požadavku Provozovatele (dále jen "Údaje poskytnuté Uživatelem"). Nevyplní-li Uživatel pole s povinnými informacemi (volitelné údaje jsou označeny), bude jeho registrace odmítnuta. Registrační žádost je zpracována systémem Provozovatele a v případě kladného vyhodnocení je Registrovanému uživateli vytvořen Uživatelský účet s definovaným oprávněním k Informacím a službám. Údaje pro přihlášení k Uživatelskému účtu jsou Registrovanému uživateli zasílány prostřednictvím poštovního doručovatele na adresu uvedenou Uživatelem v registračním formuláři. Uživatel je povinen vyplnit Údaje v registračním formuláři pravdivě a úplně. V případě opaku odpovídá Uživatel za škodu, kterou způsobil porušením této povinnosti. Provozovatel má právo příslušné údaje Uživatele ověřit prostřednictvím veřejně přístupných registrů. Provozovatel má právo Uživatelský účet na základě Registrace nevytvořit, nebo kdykoliv přístup k Uživatelskému účtu pozastavit či zrušit a to i bez udání důvodu.

Registrovaný uživatel je povinen neprodleně nahlásit prostřednictvím Autorizovaného požadavku případně písemně prostřednictvím poštovního doručovatele Provozovateli jakékoliv změny údajů poskytnutých při registraci a dále změny ve vztahu ke službám a produktům, které jako zákazník Provozovatele čerpá, nebo čerpal a to v případě, že vlivem těchto změn je nutné provést úpravu oprávnění k zobrazovaným datům u Uživatelského účtu. Jedná se zejména o tyto případy:

1/ Nájemník bytu města – zánik nájmu bytu; přechod nájmu bytu (v případě přechodu nájmu bytu právní nástupce Registrovaného uživatele) apod.

2/ Majitel nemovitosti – převod/přechod práva k nemovitosti (v případě přechodu práva k nemovitosti právní nástupce Registrovaného uživatele) apod.

3/ Správní kancelář – zánik mandátní smlouvy o správě apod.

V případě odůvodněného podezření Provozovatele, že jsou některé Údaje poskytnuté Registrovaným uživatelem nepřesné, je Provozovatel oprávněn pozastavit či ukončit využívání Uživatelského účtu, a to bez předchozího upozornění a aniž by nesl za důsledky takového pozastavení či ukončení odpovědnost. Provozovatel si vyhrazují kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů nezbytných pro poskytování služeb prostřednictvím Zóny a bez jejich sdělení si vyhrazuje dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.

6) Povinnosti Uživatele

Uživatel se zavazuje, že při užívání Portálu (včetně přenášení Obsahu) nebude jednat způsobem, který je v rozporu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy či těmito Podmínkami či je škodlivý, ohrožující, urážlivý, obtěžující, narušující soukromí či jakkoli jinak nevhodný, přičemž se zavazuje, že nebude Portál užívat zejména pro následující účely:

  • Vydávání se za jinou osobu či zkreslování své identity či spojení s jinou osobou;
  • Pozměňování či manipulace jakékoli části identifikace zprávy či Obsahu za účelem zamezení původu takové zprávy či Obsahu; •
  • Přenášení jakéhokoli Obsahu v rozporu s obecně závaznými právními předpisy týkajícími se zejm. duševního vlastnictví či právem na zachování důvěrnosti nebo obchodního tajemství;
  • Přenášení a šíření jakýchkoli nevyžádaných či neoprávněných reklamních či propagačních sdělení (včetně spamu, řetězových dopisů, pyramidových her) či jiných obdobných aktivit;
  • Jakékoli jednání, jež (i) má negativní vliv na poskytování Zóny třetím stranám či přístup třetích stran k Zóně či (ii) narušuje Zónu či jakékoli zařízení používané pro poskytování Zóny či přístup k Zóně či (iii) porušuje jakýkoli požadavek či postup jakékoli sítě využívané Poskytovatelem;
  • Přenášení jakéhokoli Obsahu obsahující jakýkoli Virus;
  • Shromažďování či ukládání či získávání přístupu k osobním údajům jiných Uživatelů Zóny;
Uživatel není oprávněn reprodukovat, kopírovat, prodávat či jakkoli jinak zpeněžovat žádnou část Zóny či Obsahu ani využívat části Zóny či Obsahu pro jakékoli komerční účely. Uživatel není oprávněn Zónu, či její části dále prodávat či poskytovat přístup k Zóně, či její části třetím stranám. V případě, že by Uživatel poskytl přístup ke svému uživatelskému účtu třetí osobě, je za jednání této třetí osoby odpovědný vůči Provozovateli tak, jako by jednal on sám.

Uživatel se zavazuje při užívání Zóny dodržovat Podmínky, a to jak obecné, tak případně zvláštní pro určité části, služby či stránky. Porušení může mít mimo jiné za následek i zrušení Uživatelského účtu na Zóně

7) Bezpečnost, hesla a funkce pro přihlášení do Zóny

Uživatel nese odpovědnost za bezpečnost a důvěrnost svého hesla a informací o účtu. Je povinen je bezpečně uchovávat a nesmí je ukládat v počítačové ani papírové podobě bez příslušné ochrany.

Uživatel nese odpovědnost za veškeré jednání učiněné s využitím jeho hesla či účtu a je povinen Provozovatele okamžitě informovat (prostřednictvím standardních prostředků pro komunikaci s Provozovatelem, případně prostřednictvím autorizovaného požadavku), dojde-li k prozrazení či neoprávněnému užití jeho hesla či účtu či k jinému porušení bezpečnosti či podezření z prozrazení či neoprávněnému užití jeho hesla či účtu. Uživatel je povinen se po každém využití Portálu řádně odhlásit.

Uživatel se nesmí žádným způsobem pokoušet prolomit zabezpečení Portálu, ohrozit jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích.

8) Omezení možnosti používání Zóny

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn, a to na základě vlastního zvážení, omezit nebo zamezit přístup Uživatele do Zóny, nebo její části, popř. zrušit bez náhrady uživatelský účet, vč. hesla a přístupu k Zóně nebo její části, a to v případech výslovně uvedených v Podmínkách, které mimo jiné zahrnují následující důvody (i) neužívání služeb Zóny, (ii) porušení Podmínek, (iii) Provozovatel nabude důvodného podezření, že Uživatel porušuje Podmínky, (iv) omezení nebo přerušení poskytování služeb Uživateli.

Omezení možnosti používání Zóny může být provedeno bez předchozího upozornění. V rámci omezení možnosti používání Zóny je Provozovatel oprávněn okamžitě deaktivovat nebo zrušit Uživatelský účet, to včetně veškerých souvisejících informací a dat, včetně jakéhokoliv Obsahu na příslušném uživatelském účtu. Provozovatel je v takovémto případě mj. dále oprávněni zamezit přístup Uživateli k těmto datům, Obsahu nebo k Zóně. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu Obsahu, dat, popř. jiných informací jako důsledku omezení možnosti používání Zóny.

9) Vlastnická práva

Portál a Software obsahují majetkové a důvěrné informace chráněné příslušnými předpisy na ochranu duševního vlastnictví a dalšími obecně závaznými právními předpisy. S výjimkou případů, kdy k tomu Provozovatel výslovně poskytl oprávnění, se Uživatel zavazuje, že nebude kopírovat, měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat či jiným způsobem úplatně nebo bezúplatně poskytovat Portál nebo Software ani vytvářet na základě Portálu či Software odvozená díla. Těmito Podmínkami není udělována žádná licence na jakýkoli Software nebo Portál, či jejich části.

V případě, že je umožněno připojení do Portálu prostřednictvím zvláštního Softwaru, popř. zvláštní Software je využíván Uživatelem v souvislosti se službami poskytovanými v rámci Portálu podléhá toto připojení popř. užití licenčním podmínkám tohoto Softwaru.

10) Závěrečná ustanovení

Podmínky registrace, jakož i Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Podmínky Zákaznické zóny měnit kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Podmínek upozorněním na Portálu. Souhlas s novým zněním Podmínek vyjádří Uživatel tím, že bude Zónu nadále používat.

Uživatel bere na vědomí, že Portál a jeho obsah, včetně služeb je chráněn zákonem a zavazuje se v této souvislosti nevykonávat žádnou činnost, která by mohla znamenat zásah do práv Provozovatele nebo třetích stran.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Podmínek do zápatí Portálu.